Uwaga: Ze względu na procedury, Rodzice dzieci z grup 5-8lat mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci PUNKTUALNIE!Załącznik 1

  do Zarządzenia nr 17/2020  Dyrektora Sopockiego Ogniska Plastycznego z dnia  17.08.2020                                                       w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19                                        w trakcie prowadzonych zajęć w placówceProcedura bezpieczeństwa dotycząca zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczestników zajęć, rodziców i pracowników Sopockiego Ogniska Plastycznego  w trakcie prowadzonych zajęć


§ 1

Postanowienia ogólne


1.    Niniejsza procedura powstała w oparciu o zalecenia Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia oraz wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego .

2.    Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem                          SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci i młodzieży oraz pracowników MDK Sopot  w związku z otwarciem placówki.


§ 2

Obowiązki dyrektora i pracowników


1.    Dyrektor organizuje pracę personelu pedagogicznego i niepedagogicznego na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii COVID-19.

2.    Planuje organizacje pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od nauczycieli  i rodziców  o liczbie chętnych do udziału w stacjonarnych zajęciach pozalekcyjnych.

3.    Przekazuje rodzicom i wychowankom informację o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje                                             o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do placówki.                            W związku z powyższym wymagane jest od rodzica podpisanie stosownego oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do procedury.

4.    Zapewnia środki do dezynfekcji oraz środki ochrony osobistej dla wszystkich pracowników.

5.    Informuje pracowników, że w przypadku wystąpienia u nich niepokojących objawów chorobowych nie mogą przychodzić do pracy. Powinni zostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zarażeni COVID 19. O dokonaniu powyższych czynności pracownik zobowiązany jest poinformować dyrektora.

6.    W przypadku zaistnienia niepokojących objawów chorobowych u pracownika podczas wykonywania pracy w placówce, w trybie natychmiastowym dyrektor odsuwa od pracy pracownika, zawiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną, służby medyczne oraz organ prowadzący i wizytatora CEA. Wstrzymuje też przyjmowanie do placówki kolejnych osób. Obszar, w którym poruszał się pracownik, zostaje poddany gruntownej dezynfekcji zgodnie z procedurami.

7.    W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie SOP-u, dyrektor ustala listę osób przebywających w tym czasie w placówce i stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

8.    Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania między sobą dystansu minimalnie                      1,5 m.

9.    Nauczyciele i pracownicy obsługi podczas wykonywania swoich czynności na terenie placówki nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa, z wyjątkiem odbioru dziecka przez opiekuna, kontaktu z osobą trzecią na terenie placówki.

10.    Pracownicy placówki dokonujący dezynfekcji pomieszczeń sanitarnych oraz sal itp., powinni dokonać wpisu w karcie kontroli, po każdym zdezynfekowaniu (załącznik nr 2).

11.    Nauczyciele grup najmłodszych 5-8 lat, odbierają dzieci od rodziców i sprowadzają na dół po zakończonych zajęciach.§ 3

Sposób organizowania zajęć


1.    Do poszczególnych zajęć i grup przyporządkowani są stali nauczyciele prowadzący pracownię.

2.    Zajęcia poszczególnych grup rozpoczynają się o różnych porach, aby ich uczestnicy nie mieli ze sobą kontaktu.

3.    Nauczyciele prowadzą zajęcia z przyporządkowanymi im grupami w swoich, wyznaczonych salach. Każda pracownia wyznaczone własne zasady pracy w reżimie sanitarnym, dostosowane do specyfiki zajęć. Materiały plastyczne nie nadające się do bezpośredniej dezynfekcji znajdują się w pojemnikach i są wydawane uczniom do ich pracy indywidualnej, pozostałe materiały są dezynfekowane po każdym użyciu.

4.    Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny. Uczniowie myją ręce po przyjściu na zajęcia.

5.    Rodzice nie mogą wchodzić do budynku, młodsze dzieci przyprowadzane są przed drzwi MDK  przez rodziców na wyznaczoną godzinę, grupę odbiera nauczyciel prowadzący i zaprowadza do pracowni ( nauczyciel może wykonać pomiar temperatury uczestników przed zajęciami), po zajęciach grupa jest odprowadzana z powrotem pod drzwi MDK, do rodziców. Rodzice czekający na dzieci mają obowiązek zachować dystans społeczny 2 m i być w maseczkach. Uczestnicy zajęć indywidualnych oraz młodzież również czeka przed wejściem na nauczyciela prowadzącego, który wprowadza uczestnika do budynku. Przestrzegania zasad przed wejściem i w klatce schodowej nadzorują woźni placówki w maseczkach lub przyłbicach oraz rękawiczkach ochronnych.

6.    Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób trzecich.

7.    Nauczyciele  mogą organizować zajęcia na terenie ogrodu. 

8.    Sale, w których organizowane są zajęcia, powinny być wietrzone przez nauczyciela co najmniej raz na godzinę. Podczas zajęć uczestnicy powinni zachowywać dystans 1,5 m.


§ 4

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych


1.    Przy wejściu do placówki znajduje się płyn do dezynfekcji rąk, z którego obowiązana jest skorzystać każda dorosła osoba wchodząca do placówki oraz dzieci i młodzież powyżej 9 – go roku życia. Zobowiązuje się wyznaczony personel sprzątający do regularnego sprawdzania stanu pojemnika z płynem i uzupełniania go w razie potrzeby. Przy dozowniku wywieszona jest instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.

2.    Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac porządkowych, w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy, krzeseł                       i powierzchni płaskich, w tym blatów oraz toalet. Po każdych zajęciach używany sprzęt dydaktyczny, meble oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 

3.    Korzystając z płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni i sprzętów, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka. Należy ściśle przestrzegać czasu niezbędnego do wietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i sprzętu, tak aby nie narażać dzieci na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4.    Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia z dziećmi,  przedmioty i sprzęty, które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał,               z którego są wykonane, bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. 

5.    Nauczyciel jest zobowiązany do dezynfekcji materiałów plastycznych lub narzędzi, jeżeli mają z nich korzystać kolejni uczestnicy zajęć.

6.    Materiały, pomoce dydaktyczne są dezynfekowane zgodnie z wytycznymi oraz uzgodnieniami z nauczycielem prowadzącym przed każdymi zajęciami 

7.    Nauczyciele, systematycznie przypominają uczestnikom o konieczności zachowania higieny, w tym o częstym i regularnym myciu rąk . W tym celu przeprowadzają pokaz mycia rąk. Należy również zwracać dzieciom uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

8.    W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczestników, jak                                        i pracowników. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia na poszczególnych zajęciach.

9.    W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk i ich dezynfekcji.

10.    Wszystkie indywidualne środki ochrony osobistej muszą być wyrzucane do pojemnika na śmieci z odpadami mieszanymi w wyznaczonym miejscu.

11.    Pracownicy z objawami choroby obowiązani są skorzystać z opieki medycznej i mają zakaz przychodzenia do pracy.


§ 5

Kontakt z osobami trzecimi


1.    Do odwołania należy ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi do niezbędnego minimum.

2.    Po wejściu obowiązuje dezynfekcja rąk płynem znajdującym się przy drzwiach.

3.    W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą bądź kurierem, pracownik placówki powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

4.    Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania twarzy i oczu. 


§ 6

Obowiązki rodziców


1.    Rodzice zapoznają się z procedurami obowiązującymi na czas zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa choroby COVID-19 w placówce i podpisują oświadczenie omówione w § 1 pkt 3 stanowiące załącznik nr 1 do procedury. Oświadczenie musi być dostarczone do nauczyciela prowadzącego przed zajęciami, brak oświadczenie skutkuje niedopuszczeniem uczestnika do zajęć w placówce.

2.    Regularnie przypominają uczestnikom o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą                        z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.

3.    Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

4.    Są zobowiązani do odbierania telefonów z placówki. Jeśli ze względu na obowiązki zawodowe nie mogą osobiście odebrać telefonu muszą wskazać osobę do szybkiego kontaktu.                                       

5.    Mają założoną maseczkę w trakcie przyprowadzania lub oczekiwania na dziecko.

6.    Przyprowadzanie i odbiór dzieci:

1)    Dziecko do placówki przyprowadzają i odbierają tylko osoby zdrowe.

2)    Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych, tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, wymioty, biegunka, wysypka, osłabienie (bez względu na etiologię)

3)    Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać uczestnika zajęć.

4)    Rodzice przyprowadzający dzieci nie wchodzą do budynku placówki. 

5)    Rodzice dzieci z grup najmłodszych, przyprowadzają i odbierają dzieci punktualnie.

6)    Pozostali rodzice oczekują przed placówką zachowując między sobą bezpieczną odległość                      1,5m. 

7)    Przed wejściem do placówki umieszczona jest informacja przypominająca rodzicom                                    o konieczności przyprowadzania do placówki wyłącznie dzieci zdrowych, a także                                    o nieposyłaniu do placówki dzieci, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub                           w izolacji.

8)    Rodzice i opiekunowie przyprowadzający dziecko do placówki muszą posiadać środki ochrony osobistej (maseczki lub przyłbice) zarówno podczas odprowadzania jak i odbierania dzieci.
§ 7

Pozostałe regulacje


1.    Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 oraz zmian                          w organizacji pracy Sopockiego Ogniska Plastycznego będą przekazywane uczestnikom oraz rodzicom poprzez ich umieszczanie na stronie internetowej, profilu facebookowym, przy pomocy poczty elektronicznej i telefonicznie bezpośrednio przez nauczycieli prowadzących.

2.    Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, Centrum Edukacji Artystycznej, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych.

3.    Nauczyciele mają możliwość szybkiego kontaktu telefonicznego z rodzicami/opiekunami dziecka.

4.    Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się wszystkich pracowników SOP-u oraz uczestników zajęć i  rodziców  lub opiekunów prawnych dzieci.

5.    Ze szkolenia pracowników sporządza się protokół, na którym podpisują się wszyscy pracownicy, wzór protokołu stanowi załącznik nr 4 do procedury.